Almere, mei 2021

Beleidsplan 2021 – 2024 van de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” te Almere

Naam, zetel en gegevens

Statutaire naam
Statutaire zetel
Opgericht
K.v.K. nummer
RSIN nummer
Website
Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven
Almere.
1 januari 1998.   
52132145
Almere.

Zondagse diensten worden gehouden in het gebouw van het Aeres College, Heliumweg 1, 1362 JA  Almere – Poort.

De diensten beginnen om 10.00 uur. 

Bestuurders

Voorzitter / oudste
Penningmeester
Secretaris
Dhr. Y. Oosterhoff
Dhr. C.J. Blom
Vacant

Doelstelling

De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” stelt zich ten doel:
  • Aan mensen het evangelie te verkondigen, opdat zij tot geloof komen in Jezus Christus, onze Verlosser;                                                                                
  • Haar leden op te bouwen in dit geloof en hen te leiden op de weg van navolging van de Here Jezus Christus;                           
  • De vertrouwde omgang met Jezus Christus en met elkaar te beleven en deze te bevorderen met en door de Heilige Geest;                              
  • Dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, in het bijzonder aan de  geloofsgenoten (Galaten 6 vers 10).

Beleid

De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden en het ondersteunen van projecten worden gevormd door:

  • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
  • Inkomsten uit vermogen;
  • Collectes;
  • Vaste, vrijwillige bijdrages;
  • Alle andere verkrijgingen en baten.
Beloningsbeleid

De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden. De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” kent geen betaalde werknemers en vrijwilligers. Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de werkzaamheden en daartoe en vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.