Beleidsplan van de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” te Almere

Naam, zetel en gegevens
Statutaire naam: Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven”.
Statutaire zetel: Almere.
Opgericht: 1 januari 1998.

Zondagse diensten worden gehouden in het gebouw van het Aeres College, Heliumweg 1, 1362 JA Almere – Poort.

De diensten beginnen om 10.00 uur.
Website : www.veg-almere.nl

Bestuurders
Voorzitter / oudste: Dhr. Y. Oosterhoff
Penningmeester: Dhr. C.J. Blom
Secretaris: Vacant

Doelstelling
De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” stelt zich ten doel:

 • Aan mensen het evangelie te verkondigen, opdat zij tot geloof komen in Jezus Christus, onze Verlosser;
 • Haar leden op te bouwen in dit geloof en hen te leiden op de weg van navolging van de Here Jezus Christus;
 • De vertrouwde omgang met Jezus Christus en met elkaar te beleven en deze te bevorderen met en door de Heilige Geest;
 • Dienstbaar te zijn aan allen door de liefde, in het bijzonder aan de geloofsgenoten (Galaten 6 vers 10).

Beleid
De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” beoogt niet het maken van winst. Het vermogen en de financiële middelen voor de werkzaamheden en het ondersteunen van projecten worden gevormd door:

 • Schenkingen, erfstellingen en legaten;
 • Inkomsten uit vermogen;
 • Collectes;
 • Vaste, vrijwillige bijdrages;
 • Alle andere verkrijgingen en baten.

Beloningsbeleid
De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” keert geen gelden uit aan het bestuur voor verrichte werkzaamheden. De Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” kent geen betaalde werknemers en vrijwilligers. Aan vrijwilligers die actief participeren in de uitvoering van de werkzaamheden en daartoe en vrijwilligersovereenkomst hebben ondertekend, kan door het bestuur een vrijwilligersvergoeding worden toegekend met inachtneming van het daarvoor bestaande fiscale kader.

Activiteiten

 1. Elke zondag worden diensten gehouden. Deze zijn vrij toegankelijk en beginnen om 10.00 uur. Aansluitend wordt er koffie/thee/frisdrank geschonken en zijn we gezellig samen om na te praten of ervaringen te delen. (Zie voor de diensten ook de website).
 2. Twee-wekelijks zijn er de Bijbelstudies. (zie website).
 3. Twee-wekelijks zijn er bidstonden. (zie website).
 4. Halfmaandelijks houdt de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” een Kerkcafé. Op deze avonden wordt over het geloof in Jezus Christus verteld en gedeeld met de bezoekers.
 5. Jaarlijks verzorgt de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” rondom de kerkelijke feestdagen (in samenwerking met twee andere kerken in Almere Poort) activiteiten. O.a. wordt een kerstfeest georganiseerd.

Daarnaast wordt er met twee andere kerken in Almere – Poort zoveel mogelijk samengewerkt in evangelisatie – werk. O.a. nemen deel aan het jaarlijkse evenement Poort – Sociaal dat in juni wordt georganiseerd.

Financieel Verslag
Het publieke financiële verslag van de Vrije Evangelische Gemeente “de Veilige Haven” bestaat uit een staat van baten en lasten en de balans. Deze vind u op onze website.